https://www.isemi.nl/

Privacy beleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Ons Privacy beleid is een onderdeel van de ISEMI algemene voorwaarden waarmee wij je graag specifiek informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder tref je concrete informatie over:

 • Het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • De bescherming van jouw persoonsgegevens
 • Wat jouw rechten zijn én hoe je ze kunt uitoefenen.
 
 
Artikel 1: Definities

1. In de ISEMI algemene voorwaarden en het onderhavig Privacy beleid worden de hiernavolgende termen en navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk is aangegeven.

ISEMI: de opdrachtnemer, respectievelijk gebruiker/eigenaar van deze privacyverklaring. Bedrijfsgegevens: ISEMI, Voorhof 28, 4142 GB Leerdam, telefoon 0345 – 849 005, mobiel: 06 – 285 36 553, e-mail: info@isemi.nl , Kamer van Koophandel nummer: 11062417, BTW-id: NL002115160B77

Opdrachtgever: de wederpartij van de ISEMI. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ISEMI een overeenkomt heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n). Hieronder wordt ook verstaan deelnemers die namens een opdrachtgever deelnemen aan een workshop, training of opleiding.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Elke aanbieding van ISEMI, aanvaardt door de opdrachtgever, dan wel elke dienst die door ISEMI wordt verricht aan de opdrachtgever.

Dienst: alle in het kader van een overeenkomst tussen ISEMI en opdrachtgever verrichte te verrichten werkzaamheden door ISEMI. Hieronder wordt ook verstaan het verzorgen van workshops, trainingen en opleidingen.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training of opleiding deelneemt.Artikel 2: Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen wij je graag informeren over ons privacy beleid. Wij gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze met ons hebt gedeeld. ISEMI is deelnemer aan de Phoenix Ethische Code. Alle persoonlijke informatie van deelnemers is vertrouwelijk. Hieronder vallen ook examenresultaten, reflectieopdrachten en evaluaties. Je mag natuurlijk altijd vragen welke gegevens we van jouw hebben verwerkt en mogelijk incorrecte gegevens laten corrigeren.

Voor al je vragen over ons Privacy beleid kun je contact met ons opnemen via: info@isemi.nl

Artikel 3: Doel en reikwijdte

ISEMI verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en deelnemers met als doel: de professionele begeleiding van advies-, coach- en opleidingstrajecten. Aanvullend voor het afhandelen van betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, om goederen of diensten bij je af te leveren.

Afhankelijk van het type begeleidingstraject kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Reflectieopdrachten
 • Studieresultaten
 • Door deelnemers behaalde certificaten
 • Uitsluitend voor opleidingen via E-Learning: IP-adres
 • Uitsluitend voor opleidingen via E-Learning: de activiteiten van een deelnemer in de E-Learning modulen
 • Uitsluitend voor opleidingen in de Beveiliging van de Burgerluchtvaart, vanuit onze wettelijke verplichting:
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag

 

Artikel 4: Foto- en filmopnamen

Tijdens onze opleidingen maken we regelmatig foto- en filmopnamen. Dit doen we om:

•Mooie herinneringen te maken aan de bijzondere reis in persoonlijke- en professionele ontwikkeling die we samen hebben gemaakt

•Inspirerende impressies van deelnemers en groepen te maken die door ons- en door jou mogen worden gebruikt

Om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen maken we graag een aantal heldere afspraken:

•Foto- en filmopnamen worden altijd vooraf bekend gemaakt

•Uitsluitend deelnemers en andere personen die expliciet toestemming hebben gegeven voor het maken van foto- en filmopnamen kunnen in beeld worden gebracht

•Deelnemers en andere personen worden uitsluitend op een positieve manier en op hun best in beeld gebracht, dit ter beoordeling van de betreffende persoon

•Je krijgt de specifieke opname altijd vooraf te zien en kiest zelf of- en welke opname, onder welke voorwaarden mogen worden gebruikt

•Je kunt jouw toestemming specificeren naar:

 • Onherkenbaar in beeld gebracht, bijvoorbeeld een rug of ‘geblurd’
 • Als onderdeel van een groepsfoto, bijvoorbeeld certificaatuitreiking
 • Een inspirerende panoramische impressiefoto met zijprofiel (nauwelijks herkenbaar)
 • Een mooie actieopname waarin jij op je best in beeld wordt gebracht


•Er worden geen namen bij foto’s en filmopnamen vermeld. We houden een registratie op naam bij om de toestemmingen te kunnen beheren.

•Je kunt jouw keuze ten alle tijden, zonder opgave van reden, aanpassen of intrekken door een e-mail te sturen naar: info@isemi.nl onder vermelding van je voor- en achternaam. Wij zullen de door jou gewenste wijziging of intrekking van de toestemming zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen verwerken.

•Als je zelf foto- of filmopnamen wilt maken, of de door ons gemaakte opname wilt gebruiken voor sociale media, marketing, etc. is dit wat ons betreft prima zolang je dit, ook naar je medecursisten, onder dezelfde voorwaarden doet.

Artikel 5: Geautomatiseerde besluitvorming

ISEMI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Artikel 6: Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor een termijn van 5 jaar. Deze bewaartermijn kan worden verlengd aan de hand van de volgende criteria:

 • Zolang de commerciële relatie met een deelnemer of opdrachtgever voortduurt
 • Voor de registratie van door deelnemers behaalde certificaten, zodat jij ons als referentie kan opgeven voor de door jouw succesvol afgeronde opleidingen
 • Voor het gebruik van foto- en filmopnamen als omschreven in artikel 5 van het ISEMI Privacy beleid
 • Als ISEMI wettelijk verplicht is specifieke informatie langer te bewaren


Artikel 7:  Delen van persoonsgegevens met derden

ISEMI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ISEMI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Art. 8: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ISEMI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. We gebruiken de cookies ook om via Google Analytics het resultaat van advertenties te kunnen meten.

Als je een opleiding volgt waarbij we ook gebruik maken van E-Learning (blended learning) gebruiken we cookies om jouw voortgang in de opleiding te kunnen begeleiden.

 

Art. 9: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ISEMI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@isemi.nl

 

Art. 10:  Wat zijn jouw rechten én hoe kan je ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van je persoonsgegevens voor jouw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op overdraagbaarheid van gegevens).


Je kan jouw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: marcel@isemi.nl  ISEMI streeft ernaar om met haar diensten en opleidingen aan de verwachtingen van opdrachtgevers te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen. Vermeld in je e-mail

 • Je voor- en achternaam
 • Je specifieke vraag of verzoek
 • De contactgegevens waarop we je tijdens kantoortijden kunnen bereiken

We nemen je verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling. Voor eventuele klachten over het ISEMI Privacy beleid kun je onze klachtenprocedure gebruiken.