Algemene voorwaarden

ISEMI Opleidingen
image

Heldere afspraken

Bij ISEMI Opleidingen maken we graag heldere afspraken. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Een belangrijke basis om succesvol samen te werken. Hieronder lees je meer over onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing op onze aanbiedingen, offerten, overeenkomsten, diensten en leveringen. 

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 

1. Voorwaarden: algemene voorwaarden van ISEMI Opleidingen. 

 

2. ISEMI :  ISEMI Opleidingen gevestigd aan de Voorhof 28 , 4142GB Leerdam. Kamer van Koophandel nr: 11062417. 

 

3. Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opleiding, training, workshop, coaching, dienst of product van ISEMI Opleiding wil afnemen of heeft afgenomen. 

 

4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Elke aanbieding van ISEMI aanvaardt door de klant, en elke dienst die door ISEMI wordt verricht aan de klant.

 

5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een workshop, training of opleiding deelneemt.

Artikel 2: algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten, overeenkomsten, diensten, leveringen en andere rechtshandelingen tussen ISEMI en de klant. 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met ISEMI waarvan in de uitvoering derden worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. ISEMI en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 6. ISEMI behoudt zich het recht voor haar eigen algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk voor akkoord worden voorgelegd aan de klant. De klant heeft het recht om de oude voorwaarden ten tijde van het sluiten van de lopende overeenkomst aan te houden. Toekomstige overeenkomsten en diensten, vanaf het moment van bekendmaking door ISEMI, worden onder de nieuwe voorwaarden verricht. 7. Met het aangaan van een overeenkomst en/of het aanvaarden van een dienst van ISEMI, geeft men te kennen met deze voorwaarden bekend te zijn en deze zonder voorbehoud te accepteren.

Artikel 3: aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten en diensten 

1. ISEMI brengt het aanbod schriftelijk uit, via de website of in een offerte.

2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens: 

  • Een omschrijving van de opleiding, training, workshop, coaching, dienst of levering; 

  • De wijze van uitvoering;

  • Het startmoment van de opleiding, training, workshop, coaching, dienst of levering;

  • De totale investering;

  • De wijze van betaling;

  • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod.

2. Een schriftelijk uitgebracht offerte is bindend voor de opgegeven termijn. Als er geen termijn is aangegeven dan geldt de offerte tot 30 dagen na de offertedatum. 

3. De klant gaat een overeenkomst aan met ISEMI door middel van een inschrijving voor een opleiding, training, workshop of coaching. Inschrijving kan plaatsvinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van ISEMI te kennen en te aanvaarden. ISEMI stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst. 

4. Voor (vervolg)opleidingen komt een overeenkomst uitsluitend tot stand als de deelnemer aan de toelatingseisen voldoet. 

Artikel 4: prijs en betaling

1. De prijzen voor opleidingen, trainingen en workshop zijn vrijgesteld van BTW. De toetsing van deze vrijstellingsregeling gebeurd door het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

2. Coaching zonder een opleiding of trainingstraject en consultancy werkzaamheden vallen niet onder de BTW vrijstelling. 

3. De prijzen op de website en voor particuliere klanten zijn inclusief BTW. 

4. De prijzen voor organisaties (business-to-business) zijn exclusief BTW. Behalve als de opleiding of training onder de BTW vrijstelling valt zoals vermeld onder lid 1.  

5.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

5.  Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5: annulering en wijzigingen van de overeenkomst

Voor annulering door de klant gelden de volgende voorwaarden.

1. De klant heeft een bedenktermijn van 14 dagen om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Deze 14 dagen worden gerekend vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen (herroepingsrecht). 

2. Tot acht weken voor het begin van de opleiding, training of workshop kan de klant de aanmelding/overeenkomst kosteloos annuleren. 

3.  Als de klant een opleiding, training of workshop binnen 8 weken voor aanvang annuleert, wordt 10% in rekening gebracht. 

4.  Als de klant een opleiding, training of workshop binnen 4 weken voor aanvang annuleert, wordt 50% in rekening gebracht. 

5.  Als de klant een opleiding, training of workshop binnen 14 dagen voor aanvang annuleert, wordt 100% in rekening gebracht. 

6. Bij annulering of beëindiging van de deelname aan een opleiding, training of workshop kan de klant zich laten vervangen door een andere deelnemer. Als het gaat om een vervolgopleiding, vervolgtraining of vervolgworkshop dient de vervangende deelnemer te voldoen aan de toelatingseisen. Dit door eerdere bij ISEMI gevolgde opleidingen of aantoonbare Elders Verworven Competenties. 

7. ISEMI behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de met de klant overeengekomen opleiding, training of workshop niet door te laten gaan. Als ISEMI besluit om een opleiding, training of workshop niet door te laten gaan op de 1ste of 2de voorkeurslocatie van de klant, heeft de klant het recht om te annuleren of kosteloos doorgeplaatst te worden. Dit recht vervalt indien er voor ISEMI sprake is van overmacht.

8. ISEMI zal eventuele terugbetalingen binnen 14 dagen na de datum van het terugbetalingsverzoek verwerken, waarbij het bedrag wordt teruggestort via dezelfde betaalmethode die gebruikt is voor de overeenkomst.

Artikel 6: aansprakelijkheid

1. Indien ISEMI aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. ISEMI is jegens de klant en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ISEMI in de uitvoering van zijn verplichtingen tussen haar en de klant. 

3. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt; bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. 

4. Voor zover ISEMI uit hoofde van het hiervoor in lid 2 bepaalde gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen ISEMI verzekerd is, of redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding nimmer hoger is dan het door de klant betaalde bedrag,  echter met een maximum van € 1500,-  

Artikel 7:  intellectuele eigendommen

ISEMI behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten, van door ISEMI verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, readers en software). De klant mag de in dit artikel bedoelde zaken niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van ISEMI openbaar maken en/of op andere wijze ter kennis van derden brengen.

Artikel 8: E-learning

1. Voor het volgen van een coachingstraject, workshop, training of opleiding kan ISEMI lesmateriaal via internet of andere elektronische weg ter beschikking stellen aan deelnemers. 

2. De door ISEMI aan de klant of deelnemer verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met ISEMI.

3. De klant of deelnemer zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 9: vertrouwelijkheid

1. Alle Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor ernstige misstanden die vanuit een wettelijke bepaling of professionele ethiek tot spreken verplichten. 

Artikel 10: verwerking persoonsgegevens

1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met klant en deelnemer zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

2. Het doel waarvoor ISEMI persoonsgegevens verwerkt is persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. 

3. ISEMI behandeld persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. 

4. ISEMI deelt geen persoonsgegevens met derden. 

5. De volledige tekst van onze privacy verklaring tref je hier: www.isemi.nl/privacy-beleid

Artikel 11: foto en filmmateriaal

ISEMI is gerechtigd om foto- en filmmateriaal te maken, of door derden te laten maken in het kader van een haar redelijk toekomend commercieel belang. Hiertoe worden gerekend het maken beelden van locaties van opdrachtgever, evenals beelden van deelnemers, voor zover het hier niet gaat om uitdrukkelijk of redelijkerwijs te doen vermoeden vertrouwelijke informatie of inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of beeldrecht van deelnemers of opdrachtgever.  Een deelnemer/opdrachtgever kan schriftelijk bezwaar maken tegen de commerciële publicatie of anderzijds openbaarmaking van zijn/haar beeldrecht. Dit bezwaar zal door ISEMI niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

Artikel 12: toepasselijk recht 

Op alle rechtsverhoudingen tussen ISEMI, klant en deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.