Ethische Code

ISEMI Opleidingen is deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen

De Ethische Code van Phoenix Opleidingen

Phoenix Opleidingen biedt de mogelijkheid aan professionals om deel te nemen aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Deze professionals hebben schriftelijk verklaard zich te houden aan deze Ethische Code en volgens deze code te handelen.
image

Wat betekent deelname van uw begeleider aan de Ethische Code voor u als cliënt? 

De Ethische Code bevat vijf richtinggevende uitgangspunten die gehanteerd worden door uw begeleider en maakt duidelijk wat u als cliënt van uw begeleider kunt verwachten in de relatie cliënt-begeleider.  

Van u als cliënt wordt verwacht dat u uw eigen autonomie inzet in het leertraject en bereid bent om in gesprek te gaan over de Ethische Code.

De vijf richtinggevende uitgangspunten zijn: autonomie, heelheid, identiteit, integriteit en zingeving.

Autonomie

Autonomie betreft het vermogen van de mens zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. Autonomie gaat om keuzevrijheid en keuzeverantwoordelijkheid en de spanning daartussen.

Heelheid

Heelheid is de leerweg van het onder ogen komen en leren hanteren van kwetsuren en kwaliteiten en zo stappen te zetten richting herstel.

Identiteit

Identiteit is de ontwikkelweg om te worden wie je in essentie bent en wilt zijn.

Integratie

Integratie is het vermogen om vruchten van het leerproces vorm te geven in verschillende levenscontexten en -situaties.

Zingeving

Zingeving is de zoektocht betekenis te ontdekken in levensgebeurtenissen en zin te geven aan het bestaan.


De begeleider en de cliënt : de begeleidingsrelatie

  • De cliënt mag verwachten dat de begeleider zijn of haar kennis en vaardigheden inzet ten bate van diens herstel en welzijn.

  • De cliënt mag erop rekenen dat de begeleider in alle aspecten van zijn werk een zorgvuldige inschatting maakt van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de leefwereld van de cliënt en daarop zijn begeleiding afstemt.

  • De cliënt mag van de begeleider verwachten dat hij de persoonlijke, fysieke en geestelijke integriteit van de cliënt bewaakt en hij zijn gekozen aanpak daarop zorgvuldig afstemt.

  • De cliënt mag erop rekenen dat de begeleider zijn plek, rol en taak in de verticale relatie bewaakt in het geven en nemen, voor de duur van het traject.

  • De cliënt mag erop rekenen dat de begeleider op wie een beroep gedaan wordt aan zal geven wanneer hij door de eigen omstandigheden of door thematiek die speelt, de cliënt niet van dienst kan zijn.

  • In het aangaan van een contractuele relatie mag de cliënt verwachten, dat de begeleider de verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor een passende werkomgeving.

Het begeleidingscontract

  • De cliënt wordt door de begeleider geïnformeerd over het feit dat hij of zij deelneemt aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

  • De begeleider bespreekt met de cliënt een leercontract, waarin ieders plek, taak en rol op de laag van de inhoud en relatie afgesproken wordt. Beide partijen onderschrijven het contract met de intentie het te volbrengen. Het leercontract moet toetsbaar zijn aan de vijf uitgangspunten waarop de Ethische Code is gestoeld. Met regelmaat wordt het leercontract getoetst aan haalbaarheid en of het contract bijstelling behoeft.

  • De cliënt mag verwachten dat de begeleider alleen dan een contract aangaat of in stand houdt, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen de cliënt en de begeleider spelen die het contract kunnen belemmeren.

  • De cliënt mag van de begeleider verwachten, dat hij een degelijke dossiervoering bijhoudt van alles wat relevant is voor het begeleidingstraject. De begeleider zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan voor het doel noodzakelijk. De cliënt heeft recht op inzage in zijn of haar dossier, met uitzondering van de gegevens die geen betrekking hebben op de cliënt zelf. Verder heeft niemand, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, recht op inzage in het betreffende dossier.

  • De cliënt mag erop rekenen dat de begeleider geen informatie aan derden geeft over de cliënt en dat de begeleider geen informatie over de cliënt bij derden opvraagt, dan met  uitdrukkelijke toestemming van de cliënt

  • De contractuele relatie eindigt met de beëindiging van het (inhoudelijke en relatie-) contract. Niettemin zijn er professionele verantwoordelijkheden die doorgaan nadat het contract is beëindigd: de cliënt mag erop rekenen dat de begeleider de overeengekomen vertrouwelijkheid bewaart en dat hij exploitatie van de relatie, op wat voor manier dan ook, vermijdt.

 • De cliënt mag erop rekenen dat de begeleider gegevens niet langer bewaart, dan voor het doel noodzakelijk.

De professionaliteit van de deelnemer

  • De cliënt mag erop rekenen dat de begeleider een zorgvuldige inschatting maakt in het vaststellen of hij of zij voldoende geschoold en toegerust is in de thematiek die de cliënt inbreng.

 • De cliënt mag van de begeleider verwachten dat hij zich professioneel en persoonlijk blijft ontwikkelen.

Verdere informatie en klachtenregeling

Uitgebreidere informatie over de Ethische Code vindt u op: www.phoenixopleidingen.nl/ethischecode

Daar vindt u ook informatie over de klachtenregeling.

 

De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Cliënt  zijn klacht eerst bij ISEMI heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Slotbepaling

Deze Ethische Code is voor de eerste maal in werking getreden op 1 augustus 1996 en herzien op 26 februari 1999, oktober 2006, januari en maart 2015, oktober 2017 en april 2022.

Phoenix Opleidingen

Raiffeisenlaan 26A

3571 TE Utrecht


Tel 030 – 271 13 83


Nieuwegracht 16

3512 LR Utrecht


Tel 030 – 238 05 47