Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen en navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk is aangegeven.

ISEMI: de opdrachtnemer, respectievelijk gebruiker/eigenaar van deze algemene voorwaarden. Bedrijfsgegevens: ISEMI, Voorhof 28, 4142 GB Leerdam, telefoon 0345 – 849 005, mobiel: 06 – 285 36 553, e-mail: info@isemi.nl , Kamer van Koophandel nummer: 11062417, BTW-id: NL002115160B77.

Opdrachtgever: de wederpartij van de ISEMI. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ISEMI een overeenkomt heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n). Hieronder wordt ook verstaan deelnemers die namens een opdrachtgever deelnemen aan een workshop, training of opleiding.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Elke aanbieding van ISEMI, aanvaardt door de opdrachtgever, dan wel elke dienst die door ISEMI wordt verricht aan de opdrachtgever.

Dienst: alle in het kader van een overeenkomst tussen ISEMI en opdrachtgever verrichte te verrichten werkzaamheden door ISEMI. Hieronder wordt ook verstaan het verzorgen van workshops, trainingen en opleidingen.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training of opleiding deelneemt.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten, overeenkomsten, diensten, leveringen en andere rechtshandelingen door of namens ISEMI. Van deze voorwaarden kan door partijen, indien nadrukkelijk overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, worden afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ISEMI in de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ISEMI en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6. ISEMI behoudt zicht het recht voor haar eigen algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden voorgelegd voor akkoord. De opdrachtgever heeft het recht om de oude voorwaarde ten tijde van het sluiten van lopende overeenkomst aan te houden. Toekomstige overeenkomsten en diensten, vanaf het moment van bekendmaking door ISEMI, worden onder de nieuwe algemene voorwaarden verricht.

7. Met het aangaan van een overeenkomst en/of het aanvaarden van een dienst van ISEMI, geeft men te kennen met deze voorwaarden bekend te zijn en deze zonder voorbehoud te accepteren.


Artikel 3 Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten en diensten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van de opdrachtgever en ISEMI, van of de offerte of van het contract, of door bevestiging door ISEMI van de door opdrachtgever per e-mail gedane aanmelding.

2. Een schriftelijk uitgebrachte offerte is bindend voor de opgegeven termijn. Is er geen termijn aangegeven dan geldt de offerte tot 30 dagen na de offertedatum.

3. Opdrachtgever is verplicht de offerte of het contract op juistheid en volledigheid te controleren.

4. Ieder door ISEMI gedaan aanbod tot het verrichten van diensten is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij ISEMI mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

5. Voor opleidingen komt een overeenkomst uitsluitend tot stand als aan de toelatingseisen wordt voldaan.

6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn inclusief of vrijgesteld van BTW, tenzij ISEMI de BTW expliciet op de aanbieding aangeeft (business – to – business).

7. In de aanvaarding, op ondergeschikte punten, afwijkt van het in offerte opgenomen aanbod is ISEMI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ISEMI anders aangeeft en schriftelijk bevestigd.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht ISEMI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Aanbiedingen en offerten gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst en diensten

1. ISEMI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ISEMI het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3. De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan ISEMI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de ISEMI worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ISEMI zijn verstrekt, heeft ISEMI het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. ISEMI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ISEMI is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze de onjuistheid of onvolledigheid voor ISEMI kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien door ISEMI of door ISEMI ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Ingeval ISEMI zorgdraagt voor de locatie worden de kosten voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten op basis van nacalculatie bij opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Opdrachtgever vrijwaart ISEMI voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ISEMI zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.Indien de wijzigingen financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ISEMI de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien de wijziging nadelige financiële- dan wel bezettingsgevolgen inhouden voor ISEMI, zullen de daadwerkelijke (meer)kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. ISEMI heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, een dienst of opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige bedrag voor betreffende dienst of betreffende deelnemer.


Artikel 6 Annulering

1. De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst per e-mail of schriftelijk te annuleren. Ingeval van annulering gelden de onderstaande voorwaarden.

2. De opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, waarbinnen de overeenkomst kosteloos kan worden geannuleerd.

3. De opdrachtgever kan een overeenkomst tot 14 dagen voor de uitvoering van de dienst, dan wel voor de eerste opleidingsdag, kosteloos annuleren.

4. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de uitvoering van de dienst, dan wel voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet deelneemt, betaalt de opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

5. ISEMI heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, een dienst of opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige bedrag van betreffende dienst of opleiding.


Artikel 7 Contractduur en uitvoeringstermijnen

1. De overeenkomst tussen ISEMI en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

2. Indien enige door de ISEMI opgegeven termijn wordt overschreden, is ISEMI ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.


Artikel 8 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden onderstaande leden.

2. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ISEMI, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn inclusief of vrijgesteld van BTW, tenzij ISEMI de BTW expliciet op de aanbieding aangeeft (business – to – business).

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

5. Indien ISEMI met de opdrachtgever een vast uurtarief of honorarium overeenkomt, is ISEMI niettemin gerechtigd tot verhoging van dit uurtarief of honorarium.

6. ISEMI is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien ISEMI kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding, of offerte, en levering van product of dienst, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen of bedrijfskosten direct gerelateerd aan de overeenkomst aanmerkelijk zijn gestegen.

7. Bovendien mag ISEMI het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de ISEMI, dat in redelijkheid niet van de ISEMI mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8. Opdrachtgever is in geval van prijsstijgingen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het uurtarief of honorarium wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

9. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10. ISEMI zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. ISEMI zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


Artikel 9 Levering van diensten

1. ISEMI voert diensten uit in overeenstemming met het met de opdrachtgever besproken uitvoeringsplan.

2. Wijzigingen in het uitvoeringsplan kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden worden aangebracht. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor accommodatie en noodzakelijke voorzieningen.

3. Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties ter zake de dienst, is ISEMI gerechtigd de wijze te bepalen, waarop en door welke personen de gegeven diensten uitgevoerd wordt. In dat kader is ISEMI eveneens gerechtigd wijzigingen aan te brengen in voorkomende gevallen ten aanzien van overeengekomen data, trainer(s), adviseurs en plaats van uitvoering, en kan als mede opdrachtgever aanspraak maken op schadevergoeding ter zake. ISEMI zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de dienst zo spoedig mogelijk informeren.


Artikel 10 Betaling

1. ISEMI brengt diensten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Voor opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok, indien er een separate betaalovereenkomst is gesloten met ISEMI.

2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan ISEMI.

3. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ISEMI onmiddellijk opeisbaar.

4. ISEMI heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten streken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ISEMI kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ISEMI kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. De opdrachtgever is verplicht tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

6. Indien de opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.


Artikel 11 Klachtenprocedure

1. ISEMI streeft ernaar om met haar diensten en opleidingen aan de verwachtingen van opdrachtgevers te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.

2. De opdrachtgever en deelnemer(s) zullen eventuele klachten, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden, eerst schriftelijk of per e-mail aan ISEMI kenbaar maken. Hierbij dient de klacht tenminste de volgende informatie te bevatten:

  • De naam, het adres, e-mailadres en het telefoonnummer van de klager
  • Een deugdelijk onderbouwde omschrijving van de klacht, voorzien van relevante feiten.

3. Alle klachten zullen door ISEMI vertrouwelijk worden behandeld

4. ISEMI bevestigd het ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen.

5. De opdrachtgever en deelnemer(s) zullen, indien dit door ISEMI wenselijk wordt geacht, meewerken aan bemiddeling door de ISEMI adviesraad. De ISEMI adviesraad bestaat uit de volgende leden: ‘de heer Paul van Treijen, onafhankelijk trainer en de heer Jorrit van Woerkom, onafhankelijk trainer’.

6. Pas nadat deze bemiddeling is mislukt zijn opdrachtgevers en deelnemer(s) gerechtigd een klacht in te dienen bij de daartoe bevoegde instantie, waaronder ook de onder lid 8 van dit artikel genoemde beroepsverenigingen vallen.

7. ISEMI streeft erna om de klacht binnen 4 weken af te handelen.

8. Indien de klacht meer onderzoek nodig heeft dan de gestelde 4 weken dan krijgt de klager een indicatie termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn.

9. ISEMI is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, met name de ABNLP en de Phoenix Ethische Code. Deze beroepsverenigingen hebben een onafhankelijke en professionele klachtenprocedure.

10. ISEMI conformeert zich aan de uitspraken van de derde onafhankelijke partij/genoemde beroepsverenigingen.

11. Registratie van klachten geschied voor een periode van 3 jaar.


Artikel 12 Geschilbeslechting

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden blijven beide partijen bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijk verdrag bevoegde rechter. Ingeval ISEMI of opdrachtgever zich op deze bepaling beroept zal zij de wederpartij hier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afhandeling van de ISEMI adviesraad of arbitrage van de beroepsvereniging, hiervan per e-mail of schriftelijk in kennis stellen.


Artikel 13 Intellectuele eigendommen

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door ISEMI ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft ISEMI houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien ISEMI aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. ISEMI is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan ISEMI toe te rekenen tekortkoming is ISEMI alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van ISEMI. Als ISEMI is gehouden schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst, echter met een maximum € 1500,-

3. ISEMI is nimmer aansprakelijk voor overige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie.

4. Voor zover sport, - fysieke activiteiten en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met ISEMI gesloten overeenkomst of aanvaarding van een dienst, dienen deelnemers zelf te beoordelen, onder meer op advies van hun huisarts, of zij fysiek en mentaal en wat conditie betreft in staat zijn om verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

5. Is ISEMI verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van de opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op het overeengekomen tarief.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ISEMI.


Artikel 15 vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart ISEMI voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan ISEMI informatiedragers, elektronische bestanden, software, enzovoort verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 16 Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

1. Annulering door ISEMI, buiten overmacht, verplicht deze alle door opdrachtgever gemaakte kosten te vergoeden. Deze verplichting geldt niet wanneer de opdrachtgever in surseance verkeert of dreigt te verkeren.

2. Geen kosten zijn verschuldigd indien ISEMI door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en de opdrachtgever hierover binnen 24 uur bericht alsmede indien ISEMI aanbiedt de dienst op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.

3. Bij verschuiving (van data) in de uitvoering die in onderling overleg tussen ISEMI en opdrachtgever is vastgesteld, zijn geen kosten verschuldigd, behoudens de al gemaakte en voor rekening van ISEMI komende kosten voor accommodatie, reis en verblijfkosten.

4. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijk aard, is ISEMI gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak of tegemoetkomingen en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.


Artikel 18 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, ISEMI gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ISEMI zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ISEMI niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met ISEMI, of het aanvaarden van een dienst wordt aan ISEMI toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ISEMI uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. ISEMI zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 20 Foto- en filmmateriaal door ISEMI commercieel te gebruiken

ISEMI is gerechtigd om foto- en filmmateriaal te maken, of door derden te laten maken in het kader van een haar redelijk toekomend commercieel belang. Hiertoe worden gerekend het maken beelden van locaties van opdrachtgever, evenals beelden van deelnemers, voor zover het hier niet gaat om uitdrukkelijk of redelijkerwijs te doen vermoeden vertrouwelijke informatie of inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of beeldrecht van deelnemers of opdrachtgever. Een deelnemer/opdrachtgever kan schriftelijk bezwaar maken tegen de commerciële publicatie of anderzijds openbaarmaking van zijn/haar beeldrecht. Dit bezwaar zal door ISEMI niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.